प्रकाशित मिति : २०१९-१२-२० (अद्यावधिक मिति : २०२०-०६-१५)

कर्मचारी दरबन्दी तेरिज

सि.नं.

पद

श्रेणी/सेवा/समुह

स्वीकृत दरबन्दी

कैफियत

1

प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत

रा.प.द्वि. (प्रशासन)

 

2

अनुसन्धान अधिकृत

रा.प.तृतीय (राजस्व)

 

3

अनुसन्धान अधिकृत

रा.प.तृतीय (प्रशासन)

 

4

कम्पयूटर अपरेटर

रा.प.अनं. प्रथम -विविध_

 

5

ना.सु.

रा.प.अनं. प्रथम(राजस्व)

 

 

ना.सु.

रा.प.अनं. प्रथम (प्रशासन)

 

6

ना.सु.

रा.प.अनं. प्रथम(सरकारी वकील)

 

7

लेखापाल

रा.प.अनं.प्रथम.(लेखा)

 

8

हलुका सवारी चालक

श्रेणीविहीन

 

9

कार्यालय सहयोगी

श्रेणीविहीन

 

hDdf M

१८

 

 

सशस्त्र प्रहरी बल तर्फःसशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक एकसहित जम्मा ४५ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।